Information til

Sagsbehandlere

Information til

Sagsbehandlere

BOTILBUD

Se alt om hverdagen og de fysiske rammer på vores botilbud til voksne borgere efter servicelovens paragraf 107, 108 og 66. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD

Se alt om hvordan vi udarbejder botilbud efter servicelovens paragraf 107, 108 og 66, så de passer til den enkelte borgers behov og muligheder. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

EKKOstøtte

Se vores personlige ydelser til borgere i eget hjem. Vi tilbyder tilbyder støtte i eget hjem efter servicelovens paragraf 85 samt professionel besøgsven til ældre borgere i hele Danmark.

Læs mere her

Målgruppe

Altiden Ekko kan altid finde et tilbud der passer den enkelte borger. Vi skræddersyr tilbud til personer med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Det kan være i botilbud eller særligt tilrettelagte botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 66. Herudover støtte efter servicelovens § 85.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år. Flere afdelinger er dog godkendt til at modtage 17-årige. Borgere kan være diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

 • Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling
 • Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende
 • Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling
 • Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarigt misbrug, sygdom eller lignende
 • Personer, der er udviklingshæmmede
 • Personer med autismespektrumforstyrrelse
 • Personer der har brug for fysisk pleje
 • Personer der kan optræde udadreagerende og har brug for at blive særligt skærmet

Altiden Ekko er landsdækkende. Det betyder, at vi kan udarbejde et tilbud, hvor borgeren enten er tæt eller langt væk fra sit tidligere nærmilljø.

Kontakt os

Tilbudsportalen

På Tilbudsportalen finder du Altiden Ekko tilbud beskrevet. Tilbudsportalen er en portal, hvor alle oplysninger om tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem er tilgængelige og beskrevet.

Under hvert af Altiden Ekko botilbud finder du link til beskrivelsen på Tilbudsportalen. Du kan også vælge at søge på Altiden Ekko og finde en oversigt over vore tilbud.

Gå til tilbudsportalenGå til botilbud

Sundhed i Altiden Ekko

Altiden Ekkos kostpolitik og sundhedsindsats skal motivere og skabe muligheder for, at borgeren kan træffe sundere valg i hverdagen.

Kostpolitikken lægger sig op Fødevarestyrelsens 7 kostråd, hvor fokus på klimaet er taget med ind. Derfor skal kostpolitikken både guide til sunde vaner men også vaner, der har tanke på klimaet. Det handler blandt andet om at spise mindre kød og mere grøntsagsbaseret kost. Kosten er den enkelte borgers eget valg. Derfor er kostrådene en rettesnor og et redskab til dialog med borgerne om at sammensætte en god og varieret kost.

Madplan for ugen

For at skabe et bedre overblik over kosten laver de enkelte botilbud i Altiden Ekko madplaner for ugen, så personalet sammen med borgerne kan planlægge måltiderne og tage en dialog om sammensætningen af måltiderne hen over ugen. Det er en god måde at få overblik over, om man ligger tæt på eller langt fra kostrådene, men det er også en måde at gå tilbage og se på kostens sammensætning over tid. Hvis en borger har et problem med vægtøgning, diabetes eller andet,  der kunne relatere til kosten, kan personalet sammen med borgeren gå tilbage og se på borgerens kost og sammen arbejde på at få nogle flere sunde alternativer ind.

Ro og struktur omkring måltidet

Men det er ikke kun det, der er på menuen, der har fokus i Altiden Ekkos kostpolitik. Også rammerne for måltidet har en stor betydning. Det handler om, at der er ro og hygge omkring måltidet, men også at der er en struktur med faste spisetider, som både personale og borgere respekterer.

Fysisk aktivitet

Motion og bevægelse er vigtigt på alle Altiden Ekkos botilbud, fordi det påvirker både det fysiske og mentale helbred positivt. Alle botilbud skal mindst én gang om ugen have en fysisk aktivitet, som alle borgere kan deltage i. Det kan være alt lige fra en gåtur, stolegymnastik, badminton eller en fodboldkamp. Mange steder er daglig fysisk aktivitet også lagt ind. Flere botilbud tilbyder motionsrum, ligesom forholdene udendørs indbyder til fysiske aktiviteter for den enkelte borger eller i samvær med andre.

Temaer sætter fokus på sundhed

Altiden Ekko arbejder desuden med nogle særlige temaer, som botilbuddene kan finde inspiration igennem til deres videre arbejde i en længere eller kortere periode alt efter emnerne. Det kan eksempelvis være emner som rygning og sund kost. Så kan de enkelte botilbud vælge og finde inspiration til, hvordan de vil arbejde med det . Men emnet bliver sat på dagsordenen og giver anledning til dialog i hele organisationen, hvilket er med til at skabe mulighed for at erfarings- og vidensudveksle på kryds og tværs.

Vi ønsker at fremme sundhed og forebygge sygdom. Derfor har vi også fokus på at begrænse rygning på vores tilbud. Rygning er kun tilladt på den enkelte borgers værelse. Ansatte i Altiden Ekko må ikke ryge indendørs på Altiden Ekkos matrikler, og de ansatte må ikke ryge sammen med borgerne.

Tilsyn

Altiden Ekkos botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 66 er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet og Styrelsen for patientsikkerhed. Tilsyn gennemføres løbende som anmeldte og uanmeldte tilsyn.

De udfærdigede tilsynsrapporter finder du under hvert af Altiden Ekko botilbud.

Det personrelaterede tilsyn varetages af handlekommunen.

PÆDAGOGIK

Altiden Ekkos pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper borgeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 • Afledning
 • Affektsmitte
 • Affektive metoder
 • Ved fysisk kontakt
 • At lande igen

Har du brug for et tilbud inden for 24 timer?

Du kan få fat på Altiden Ekko 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Vi finder altid en løsning, der passer individuelt til borgeren enten i vores botilbud eller særligt tilrettelagt botilbud. 

Kontakt visitationen
tlf: 71 96 12 48

Kontakt os for et tilbud

I Altiden Ekko finder vi altid et tilbud, der passer til den enkelte.  Som sagsbehandler er du derfor altid velkommen til en dialog om, hvordan vi kan matche borgerens behov med det rette tilbud.

Vi tager gerne en dialog over telefonen eller ved et møde og sender skriftligt materiale efter behov. 

Der er desuden altid mulighed for at komme på besøg på vores tilbud enten sammen med borgeren eller alene. Vi kommer også gerne ud og fortæller om Altiden Ekko og vores tilbud for på denne måde at motivere borgeren og sikre en god indskrivning, og at borgeren er motiveret.

Kontakt visitationen
telefon: 71 96 12 48
Sikker e-mail: visitation@altidenekko.dk

Gå til formular