Jobs Ekkofonden

Jobs i Altiden Ekko

Jobs i Altiden Ekko

Se vores aktuelle ledige jobs i Altiden Ekko herunder:

Tryk på ”Læs” til højre for det pågældende stillingsopslag for at læse mere. Du skal eventuelt scrolle mod venstre for at finde ”Læs”.

Altiden Ekko er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

Altiden Ekko er en socialpædagogisk virksomhed. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altiden på www.altiden.dk.

Altiden Ekko arbejder med en række af tilbud og ydelser:

 • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. Altiden Ekko har i dag 8 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
 • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.

Værdier og DNA

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag Altiden Ekko, vores værdier og vores adfærds-dna.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier og DNA i alt, hvad vi gør.

Altiden Ekkos værdier

Engagement
Borgerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, rummelige, ansvarsfulde og viser forståelse.

Kvalitet
Medarbejderne er velfunderede i deres beslutninger og handlinger. De hjælper til en højere livskvalitet og har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

Kommunikation
Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til borgerne og hinanden. De er ærlige og tydelige i deres tale og kropssprog. De taler på et forståeligt niveau.

Omsorg
Medarbejderne yder omsorg, selvom det indebærer at være udfordrende. De beskytter borgeren og udviser empati og rummelighed. De skaber tryghed.

Altiden Ekkos adfærds-DNA

 • Handlekraftig
 • Modig
 • Mulighedssøgende
 • Løsningsorienteret
 • Vedholdende
 • Reflekterende
 • Passioneret
 • Loyal
 • Tydelig
 • Rollemodel

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altidens værdier her.

Altiden Ekko som arbejdsplads

Altiden Ekko er en arbejdsplads, hvor der er stor vægt på godt arbejdsmiljø, gode kolleger og et meningsfuldt arbejde. Den røde tråd, der går gennem hele organisationen, er, at vi både som virksomhed og medarbejdere er der for at hjælpe udsatte og sårbare borgere til et meningsfuldt liv.

Medarbejderne i Altiden Ekko vil opleve virksomheden og arbejdspladsen som et sted, der er drevet af klare værdier. Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Altiden Ekko giver mulighed for personlig og faglig udvikling, uanset hvor du er ansat.

Som medarbejder vil du desuden møde en virksomhed, der sætter stor fokus på bæredygtighed gennem et arbejde med FNs 17 Verdensmål. Det er en integreret del af vores hverdag, at vi tænker dette arbejde ind, uanset hvor i organisationen vi befinder os.

Har du lyst til at arbejde i Altiden Ekko, er du altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning via formularen under “Ledige stillinger”.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Betina Birkemose Henriksen
Rekrutteringskonsulent
tlf: 41 78 72 30
bbh@altidenekko.dk

Susanne Rømer Jensen
Afdelingsleder for EKKOvikar
tlf: 41 78 72 26
sj@altidenekko.dk

Altiden Ekko arbejder målrettet med FN’s verdensmål

Altiden Ekko arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid. I Altiden Ekko har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af De 17 Verdensmål.

Vi arbejder med Verdensmålene ud fra en tilgang, hvor medarbejderne er med til at udvikle både indsatsområder og løsninger. Vi har derfor nedsat en projektgruppe og udpeget en række ambassadører, som er med til at udbrede målene internt i organisationen og sikre, at initiativerne fungerer i den daglige drift og i samarbejdet med borgerne.

Du kan i denne artikel læse mere om, hvordan Altiden Ekko har organiseret arbejdet med Verdensmålene.

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I Altiden Ekko arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Arbejdet med Verdensmål 3 er igangsat i foråret 2021. Arbejdet er indledt med en generel gennemgang af, hvordan Verdensmål 3 kan relateres til Altiden Ekko. Det har givet et nyt perspektiv på sundhed i Altiden Ekko, som du kan læse mere om her.

Der er udarbejdet en ny kostpolitik, der bygger på de 7 nye officielle kostråd, som har fokus på både klima og sundhed.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERG

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Altiden Ekko bruger nu udelukkende strøm, der er certificeret som ”Grøn strøm”, og der er igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Elforbruget er blevet grundigt gennemgået. Både ved at se på potentialet for besparelse i udskiftning af særligt strømforbrugende apparater samt adfærd og vaner, der kan nedbringe strømforbruget.

På kontorerne er alle glødepærer udskiftet til LED-pærer. Derudover er der indført månedlige aflæsninger af forbrugsmålerne på alle matrikler. Det giver mulighed for at følge med i, hvad de forskellige tiltag gør ved forbruget. Og nogle steder er forbrugsaflæsninger også er en pædagogisk opgave, der delvist udføres af eller med borgere.

For at nedsætte energiforbruget til transport er der desuden sat mål for kilometerbesparelser for 2020 og 2021. Det skal falde med 10 procent i år og 7 procent næste år. Vejen til det skal blandt andet gå gennem mere samkørsel, bedre vaner og mere selvtransport for borgerne.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i Altiden Ekko særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen. Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

I alle botilbud og i administrationen er der indført affaldssortering. På Altiden Ekkos botilbud og særligt tilrettelagte botilbud er rollerne byttet rundt i arbejdet med affaldssorteringen, så det er borgerne, der skal holde øje med, om personalet får sorteret korrekt.

Læs her om, hvordan man arbejder med affaldssortering på Østergaarden.

Som minimum skal det sorteres i 8 fraktioner, men det bliver muligt at sortere i hele 20 fraktioner. Men det handler ikke kun om, hvordan man kommer af med affaldet. Genbrug er en central del af indsatsen. I 2020 skal 30 procent af anskaffelser ske via genbrug, og i 2021 er tallet 35 procent. Det skal blandt andet ske via en genbrugsside på intranettet EKKOnet, hvor medarbejderne kan dele og efterlyse ting til genbrug.