Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Altiden Ekko (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Altiden Ekko
CVR-nr.: 35478787
Egholmvej 8, 9800 Hjørring
info@altidenekko.dk
Tlf. +45 96 78 00 56

Vores databeskyttelsesrådgiver, Rikke Laulund Grabowski, kan kontaktes pr. e-mail: rg@altidenekko.dk samt telefonisk på +45 41 77 65 79.

2. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på levering af sociale ydelser på vegne af en kommune i medfør af servicelovens §§ 50, 66, stk. 1, nr. 6, samt 85, 107 og 108.

Dette inkluderer bl.a.:

 • Modtagelse af oplysninger fra den visiterende kommune
 • Registrering af pårørende og/eller værge(r)
 • Sags- og journalføring i forbindelse med ophold
 • Levering af social- og sundhedsydelser, samt andre serviceydelser
 • Indberetninger til relevante offentlige myndigheder

Markedsføring i form af citater og billeder på vores hjemmeside samt nyhedsbrev

Kategorier af personoplysninger

Hvis du er beboer på et af vores botilbud, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

A. Almindelige personoplysninger

 • Navn, adresse, kontaktoplysninger
 • Oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold
 • Tilknyttet sagsbehandler ved den visiterende kommune

 

B. Følsomme oplysninger

 • Helbredsoplysninger, herunder om dit generelle helbred, diagnoser, funktionsnedsættelse(r) mv.

C. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme, hvis du er blevet visiteret til et botilbud som følge af en dom:

 • Oplysninger om strafbare forhold, herunder evt. domme samt tilknyttede vilkår

 

D. CPR-nummer

Hvis du er værge og/eller pårørende behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 

E. Almindelige personoplysninger

Navn, adresse, telefonnummer samt emailadresse

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Din(e) pårørende
 • Din praktiserende læge
 • Viserende kommune
 • Sundhedsdatastyrelsen (Fælles Medicinkort)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.e (udførelse af en opgave i samfundets interesser eller som henhører offentlig myndighedsudøvelse)
 • GDPR art. 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 (oplysninger om strafbare forhold og straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (CPR-nummer)

For så vidt angår vores behandling af helbredsoplysninger, som fremgår af din patientjournal hos os, sker behandlingen på baggrund af GDPR art. 9.2.h (nødvendig med henblik på bl.a. ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling), jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3.

Vi indhenter derudover dit samtykke, hvis vi ønsker at inddrage oplysninger om dig i form af billeder eller citater i vores nyhedsbrev, jf. GDPR art. 6.1.a.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Eksterne leverandører, herunder it-leverandører, som bistår os med driften af vores virksomhed
 • Kriminalforsorgen: Hvis du har fået en behandlingsdom, udveksler vi oplysninger med Kriminalforsorgen i forbindelse med de parametre, som Kriminalforsorgen har stillet for din behandling.
 • Retspsykiatrien (regionen): Hvis du har fået en behandlingsdom udveksler vi også oplysninger med den regionale retspsykiatri, som er nødvendige for din fortsatte behandling.
 • Socialtilsynet: Hvis vi i forbindelse med dit ophold har været nødt til at anvendte magt, indberettes magtanvendelsen til det kompetente socialtilsyn.
 • Visiterende kommune: Vi sender med jævne mellemrum statusrapporter til den visiterende kommune. Disse rapporter indeholder oplysninger om din anbringelse, dine indsatsmål som kommunen har lavet på baggrund af udregningen mv. Oplysningerne i statusrapporterne kan omfatte bl.a. helbredsoplysninger samt oplysninger om sociale forhold og andre rent private forhold. Hvis du er blevet idømt en foranstaltningsdom, deler vi oplysninger med kommunen vedrørende din dom, herunder evt. udgangstilladelse/udgangsprotokol, idet der påhviler kommunen en tilsynsforpligtelse som tilsynsmyndighed. Vi indberetter ligeledes magtanvendelse til den visiterende kommune.

Nyhedsbrev: I det omfang et citat fra dig eller billede af dig er blevet brugt i vores nyhedsbrev, videregives oplysningerne til modtagerne af nyhedsbrevet samt evt. offentliggøres på vores hjemmeside.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, hvilket vil sige:

 • Op til 2 år fra inaktivering af din sag.

For så vidt angår oplysninger, som opbevares med henblik på levering af sundhedsydelser, sker opbevaring i:

10 år fra den seneste optegnelse i patientjournalen, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 15.

3. OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

I udgangspunktet overfører vi kun data indenfor EU. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.
Ved vores brug af Microsoft bliver personoplysninger overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, underlægges pas-sende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 46. Der hen-vises i det hele til Microsofts vilkår for sine onlinetjenester:
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18877.

4. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Vi modtager en række oplysninger om dig fra den visiterende kommune til brug for vores levering af sociale ydelser efter serviceloven. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger fra kommunen, kan vi ikke levere de nødvendige ydelser.

 

5. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
• Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se oven-for under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
• Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til vores DPO via ovenstående kontaktoplysninger.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.